ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدانه

فرهنگ فارسی معین

(بِ نِ) (اِمر.) دانة میوة به که در طب قدیم مستعمل بوده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ