ترجمه مقاله

بنطیقسطی

فرهنگ فارسی معین

(بَ قُ) [ معر. ] (اِ.)به معنی پنجاهمین (روز) نزد یهودیان ، جشنی به یاد روزی که خدا الواح را به موسی فرستاد. نزد عیسویان ، جشنی که در پنجاهمین روز پس از «پاک » به یاد نزول روح القدوس به حواریون برپا شود.
ترجمه مقاله