ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنات

فرهنگ فارسی معین

(بَ) [ ع . ] (اِ.) جِ بنت ؛ دختران .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ