ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده

فرهنگ فارسی معین

( بَ سَ دِ) 1 - (ص .)کافی ، بس . 2 - شایسته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ