ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسمه

فرهنگ فارسی معین

(بَ مِ) (اِ.) نک وسمه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ