ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برجستن

فرهنگ فارسی معین

(بَ جَ یا ج ِ تَ)(مص ل .)=برجهیدن : پریدن از پایین به بالا یا به عکس ، جهیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ