ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برتر

فرهنگ فارسی معین

(بَ تَ) (ص تف .) بالاتر، بلندتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ