ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی

فرهنگ فارسی معین

(حامص .) دوباره ساختن آن چه از بین رفته یا خراب شده است و یا مطلوب و مناسب نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ