ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازرس

فرهنگ فارسی معین

(رِ)(اِفا. اِمر.)کسی که مأمور رسیدگی به کارهای یک فرد یا یک مؤسسه و اداره است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ