ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بادسایی

فرهنگ فارسی معین

(حامص .) تکبر، نخوت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ