ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بادسایی

فرهنگ فارسی معین

(حامص .) تکبر، نخوت .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما