ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایما

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ایماء ] 1 - (مص م .) اشاره کردن . 2 - (اِمص .) اشاره ، کنایه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ