ترجمه مقاله

اچه

فرهنگ فارسی معین

( اَ چِ) [ تر. ] (اِ.) برادر بزرگ .
ترجمه مقاله