ترجمه مقاله

اهانت

فرهنگ فارسی معین

(اِ نَ) [ ع . اهانة ] (مص م .) توهین کردن ، تحقیر کردن .
ترجمه مقاله