ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصال

فرهنگ فارسی معین

(اِ فِ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - جدا شدن . 2 - بی کار شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ