ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصالی

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب .) 1 - منصوب به انفصال ، برکنار شده : کارمند انفصالی . 2 - جدا شده : بخش انفصالی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ