ترجمه مقاله

انعام

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ نعم ؛ چارپایان .
ترجمه مقاله