ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انسرینگ

فرهنگ فارسی معین

(اَ س ِ) [ انگ . ] (اِ.) دستگاه پیغام گیر تلفنی یا تلفن دارای این سیستم که امکان ضبط پیغام را دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ