ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتهاز

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) فرصت به دست آوردن ، غنیمت شمردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ