ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انبان

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ په . ] (اِ.)1 - کیسه ای بزرگ . 2 - شکم ، بطن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ