ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیال

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ میل ؛ خواهش ها، کام ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ