ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

امتناع

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) پرهیز کردن ، سر باز زدن . 2 - (اِمص .) خودداری .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما