ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الینه

فرهنگ فارسی معین

(اِ نِ) [ از فر. ] (ص .) از خود بیگانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ