ترجمه مقاله

التیام

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . التئام ] 1 - (مص ل .) بهبود یافتن زخم . 2 - (مص م .) سازگاری میان دو چیز. 3 - (اِمص .) به هم پیوستگی .
ترجمه مقاله