ترجمه مقاله

افژولیده

فرهنگ فارسی معین

(اَ دِ) (ص مف .) 1 - برانگیخته . 2 - پراکنده .
ترجمه مقاله