ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشهی

فرهنگ فارسی معین

(اَ ها) [ ع . ] (ص تف .) دلخواه تر مرغوبتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ