ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشباح

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ شبح .1 - کالبدها، تن ها. 2 - سایه ها. 3 - سیاهی ها که از دور دیده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ