ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشارت

فرهنگ فارسی معین

(اِ رَ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) با دست چیزی را نشان دادن . 2 - با حرکت دست و چشم و ابرو مطلبی را القا کردن . 3 - (اِ.) دستور، فرمان . 4 - رمز، ایماء. 5 - (اِمص .) تقریر، بیان . اشاعت (اِ عَ) [ ع . اشاعة ] (مص م .) 1 - شایع کردن ، پراکندن . 2 - فاش نمودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ