ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسپرماتوزوئید

فرهنگ فارسی معین

(اِ پِ تُ زُ) [ فر. ] ( اِ.)= اسپرم : نطفه ، یاخته ای که در تخم یا نطفة برخی از موجودات نر وجود دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ