ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استکثار

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص م .) طلب فراوانی کردن . 2 - (اِمص .) زیادت طلبی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ