ترجمه مقاله

استوارداشت

فرهنگ فارسی معین

(اُ تُ) (اِمص .) یقین ، ایمان .
ترجمه مقاله