ترجمه مقاله

استنکاف

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - از انجام کاری ننگ داشتن . 2 - سر باز زدن ، رد کردن .
ترجمه مقاله