ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعفاء

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) تقاضای معافیت از انجام کار. ؛~ نامه نامه ای که تقاضای کناره گیری از شغل یا کار در آن نوشته شده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ