ترجمه مقاله

استطاعت

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ عَ) [ ع . استطاعة ] (مص ل .) 1 - توانایی ، قدرت داشتن . 2 - سرمایه داشتن .
ترجمه مقاله