ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعا

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . استدعاء ] 1 - (مص ل .) فراخواندن ، خواهش کردن . 2 - (اِ.) خواهش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ