ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخلاص

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) خلاصی طلبیدن . 2 - (مص م .) رهایی بخشیدن . 3 - (اِمص .) رهایی ، خلاص . ج . استخلاصات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ