ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحاله

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ لِ) [ ع . استحالة ] 1 - (مص ل .) دگر گشتن ، دگرگون شدن .2 - (اِمص .) دگرگونی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ