ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحالت

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ لَ) [ ع . استحالة ] نک استحاله .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ