ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استبراء

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) برائت جُستن ، پاکی خواستن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ