ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازماع

فرهنگ فارسی معین

( اِ ) [ ع . ] (مص م .) قصد کردن ، دل بر کاری نهادن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ