ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارهاب

فرهنگ فارسی معین

( اِ ) [ ع . ] (مص م .) ترسانیدن ، دچار هراس کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ