ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارفاقاً

فرهنگ فارسی معین

(اِ قَ نْ) [ ع . ] (ق .) به رفق و مدارا، از روی ارفاق .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ