ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارعاب

فرهنگ فارسی معین

( اِ ) [ ع . ] (مص م .) به رعب و هراس افکندن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ