ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتسام

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .)1 - رسم و فرمان به جای آوردن . 2 - نقش گرفتن ، صورت پذیر شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ