ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتجاج

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) جنبیدن ، لرزیدن . 2 - موج زدن دریا. 3 - (اِمص .) لرز، لرزه . 4 - تشویش ، اضطراب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ