ترجمه مقاله

اخگر

فرهنگ فارسی معین

( اَ گَ) (اِ.) پارة آتش ، شراره ، جرقه .
ترجمه مقاله