ترجمه مقاله

اجودان

فرهنگ فارسی معین

( اَ) (اِ.) نک آجودان .
ترجمه مقاله