ترجمه مقاله

اجرام

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) 1 - جِ جِرم ؛ تن ها، اجسام . 2 - ستارگان . 3 - جِ جُرم ؛ گناهان .
ترجمه مقاله