ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثناعشر

فرهنگ فارسی معین

(اِ عَ شَ) [ ع . ] (اِمر.) 1 - دوازده . 2 - نام نخستین بخش از رودة کوچک که پیوسته به معده می باشد به طول بیست و پنج سانت و پهنای دوازده انگشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ