ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیز

فرهنگ فارسی معین

(اَ) (اِ.) جرقه ، شرارة آتش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ